กปภ. รองรับ EEC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. รองรับ EEC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

กปภ. รองรับ EEC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความสำคัญน้ำอุปโภคบริโภค เร่งดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบประปารองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองเป็นประตูเชื่อมไทยสู่โลก และเปิดโลกเข้าสู่ AEC ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กปภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายตัวของภาคประชาชนในการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดย กปภ. ได้จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา จำนวน 5 โครงการ งบประมาณกว่า 9,000 ล้านบาทดังนี้ (1) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม ปีงบประมาณ2560 (ระยะที่ 1) (2) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาบ้านฉาง ปีงบประมาณ2561 (3) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า ปีงบประมาณ 2561 (4) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม ปีงบประมาณ 2563 (ระยะที่ 2) และ (5) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ปีงบประมาณ 2563เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน ด้านแหล่งน้ำ และขออนุญาตการก่อสร้างจากเจ้าของพื้นที่

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับการบริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและคุณภาพน้ำประปาเป็นลำดับแรก โดยเชื่อมั่นว่าน้ำประปาจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระบบเพื่อนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

เลื่อนขึ้นข้างบน