กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 1-20 ธ.ค. นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 1-20 ธ.ค. นี้

กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 1-20 ธ.ค. นี้

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่แทนผู้ว่าการคนเดิม "นายเสรี ศุภราทิตย์" ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2560  

      นายประยูร รัตนเสนีย์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.ว่างลง เนื่องจากนายเสรี ศุภราทิตย์ ได้ยื่นลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 กปภ. จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการในวาระต่อไป โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร กรณีผู้สมัครที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐนั้น และกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลา และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

        กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 –20 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 - 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pwa.co.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2551 8906 และ 0 2551 8907

เลื่อนขึ้นข้างบน