รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

              ตามที่ได้มีการประกาศสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย โดยทำการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้น 
              บัดนี้ สปปท.ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย และบัญชีสำรองตามบัญชีรายชื่อ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน