กปภ. ติดอันดับ 5 รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 93.58 คะแนน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ติดอันดับ 5 รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 93.58 คะแนน

กปภ. ติดอันดับ 5 รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 93.58 คะแนน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 93.58 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้ กปภ.ติดอันดับ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ให้ กปภ.ได้รับ 93.58 คะแนนจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&TransparencyAssessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2560ซึ่งมีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 422หน่วยงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบการประเมินออกเป็น 5 ดัชนี คือ (1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption–FreeIndex)(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) จากผลการประเมินดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้วยกัน ถือได้ว่า กปภ.อยู่ในลำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 54 หน่วยงาน

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 กปภ.จะมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน ด้วยการย้ำหลักการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติจนเกิดรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน