กปภ. เตรียมศึกษาโครงการวางท่อส่งน้ำประปาจากตราดไปเกาะช้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เตรียมศึกษาโครงการวางท่อส่งน้ำประปาจากตราดไปเกาะช้าง

กปภ. เตรียมศึกษาโครงการวางท่อส่งน้ำประปาจากตราดไปเกาะช้าง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการวางท่อส่งน้ำจากเมืองตราดไปเกาะช้าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและรองรับการใช้น้ำอุปโภค บริโภค ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มีโครงการที่จะดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีระบบน้ำประปา โดยมีแนวทางในการดำเนินการด้วยการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำไปยังเกาะช้าง โดยผ่านพื้นที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ลอดใต้ทะเล ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ไปยังเกาะช้าง (บริเวณฝั่งที่ทำการอุทยานน้ำตกธารมะยม) และจะมีสถานีปรับแรงดันน้ำ 5 จุด ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทที่จะทำการศึกษาผลกระทบ
ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ กปภ. จะนำข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่มีการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่เกาะช้างได้อย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน