สปปท. สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สปปท. สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สปปท. สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

          สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นพร้อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาวิชาชีพการประปาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นของสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ที่มีมาโดยตลอด คือ การจัดสัมมนาและจัดการศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกทุกปี เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในกิจการประปา ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับของสมาชิก เนื่องจากสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับปี 2560 สปปท. จัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น ณ ห้อง Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ "ตามรอยพระยุคลบาท พระสร้างชาติด้วยสายชล" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ให้สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรชาวไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานกรรมการมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ตามรอยพระยุคลบาท พระสร้างชาติด้วยสายชล" อีกทั้งยังมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "เปิดร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ เอกภาพ ความยั่งยืน กับความท้าทายบริหารวิกฤตน้ำของชาติ และใครได้ใครเสีย" หลังจากนั้น จะนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งการสัมมนาและการศึกษาดูงานของ สปปท. ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาวิชาชีพการประปาให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน