กปภ. เผยวิธีใช้น้ำแบบคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เผยวิธีใช้น้ำแบบคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย

กปภ. เผยวิธีใช้น้ำแบบคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยการสำรวจในพื้นที่จริงเพื่อวางแผนนำไปสู่การปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ให้ผู้ใช้น้ำได้การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วย โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประหยัดค่าน้ำประปาได้มากกว่าเดิม

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่องที่มีผลมาจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนเมือง การเกิดของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมากขึ้นในทุกๆปี กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงจัดโครงการการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSMเพื่อให้เห็นแนวทางการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มโครงการครั้งแรกในปี 2559 และต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ซึ่งผลของการดำเนินการก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทำให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำประปาจากเดิมได้ และเข้าสู่ปีที่ 3ในปี 2561 ที่ กปภ. จะตรวจสอบจากสถิติการใช้น้ำประปาในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 1-10 ที่มีอัตราการใช้น้ำสูงนำไปสู่การสำรวจพื้นที่เพื่อวางระบบประปาไม่ให้เกิดน้ำสูญเสียและเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำ รวมถึงการนำหลักการ3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดย กปภ. หวังผลเพื่อสร้างหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นได้ในทุก ๆ ปี ส่งผลต่อส่วนรวมให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปยาวนานและไม่ขาดแคลน

เลื่อนขึ้นข้างบน