กปภ.แสดงเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.แสดงเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน

กปภ.แสดงเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีแสดงเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"และลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ.เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 –09.30 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมากปภ.ได้มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยความมุ่งมั่นให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเสมอมา และในโอกาสที่ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ "SMART Manager To GECC" ปี 2561 กปภ.จะได้ถือโอกาสนี้ประกาศจุดยืนผ่าน พิธีแสดงเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ กปภ.สาขาทั้ง 234 สาขา และผู้บริหาร กปภ.ทั่วประเทศจะร่วมกันลงนามในพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ.เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" กล่าวคือ "มุ่งเน้นคุณธรรม" โดยยืนหยัดทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายบ้านเมือง "มั่นใจคุณภาพ" โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ มุ่งผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของกระบวนการทำงาน ใส่ใจพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง "เพื่อสุขของปวงชน" สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน