กปภ.ข.๓ ร่วมกับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานคลอรีนเหลว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานคลอรีนเหลว

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จัดฝึกอบรมการใช้งานคลอรีนเหลว

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จัดการฝึกอบรมการใช้งานคลอรีนเหลว ณ ห้องประชุม ๓ กปภ.ข.๓ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคลอรีนเหลว ให้ทราบถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องในการใช้งานคลอรีนเหลว และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหลในกรณีต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน