กปภ. เดินหน้าลุยโครงการ DSM ที่เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าลุยโครงการ DSM ที่เกาะสมุย

กปภ. เดินหน้าลุยโครงการ DSM ที่เกาะสมุย

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เริ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) ในพื้นที่เกาะสมุย โดยจัดกิจกรรมแนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำในชีวิตประจำวันให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วย หวังผลการสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแบบยั่งยืน

                นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2560 กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยและพื้นที่ตลอดแนวท่อของโครงการมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซึ่ง กปภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ โดยการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดผ่านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM พร้อมทั้งรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER, YOU MAKE IT : ประหยัดน้ำคุณทำได้" รวมถึงการนำหลักการ3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน)โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสมุย 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการกับ กปภ. คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโรงแรมคามาลายา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีการเก็บสถิติการใช้น้ำประปาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

               รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. หวังผลเพื่อการสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแบบยั่งยืนและมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นต้นแบบในการประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ทำให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปยาวนานยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน