กปภ. ร่วมมือกองทัพบก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมมือกองทัพบก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

กปภ. ร่วมมือกองทัพบก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

       

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2561 พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมของภัยแล้งจะมาเร็วกว่าทุกปีอีกทั้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนบางพื้นที่ ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง กปภ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดหาและให้บริการน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยที่ผ่านมา กปภ. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรอบด้าน เช่น การสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเป็นของตนเอง วางแผนเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้มากที่สุด ซึ่งในปี 2561 กปภ. ยังคงร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" โดย กปภ.พร้อมให้การสนับสนุนน้ำประปา ณ จุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา กปภ. ได้ร่วมสนับสนุนจ่ายน้ำฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไปแล้วประมาณ 276 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "save water , you make it ประหยัดน้ำ คุณทำได้"เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำเหลือใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้      หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งได้ที่กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน