กปภ. ลงนาม Big Data รัฐวิสาหกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ลงนาม Big Data รัฐวิสาหกิจ

กปภ. ลงนาม Big Data รัฐวิสาหกิจ

           นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลลูกค้าของ กปภ. และทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ณ อาคาร SME Bank เมื่อวันที่3 เมษายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน