กปภ. ลงนาม MOU กับ กฟภ.วางท่อประปาลอดผ่านสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ลงนาม MOU กับ กฟภ.วางท่อประปาลอดผ่านสายเคเบิ้ลใต้ทะเล

กปภ. ลงนาม MOU กับ กฟภ.วางท่อประปาลอดผ่านสายเคเบิ้ลใต้ทะเล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าด้วยการดำเนินโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก –ลอดทะเล –เกาะสมุย) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก –ลอดทะเล –เกาะสมุย) เพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยและในพื้นที่ตลอดแนวท่อของโครงการฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยที่ กปภ.ได้เลือกเทคโนโลยีในการวางแนวท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนน้อยที่สุด ทั้งนี้ การวางท่อในบางช่วงจำเป็นต้องผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้น กปภ.และ กฟภ.จึงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการวางท่อส่งน้ำของ กปภ.จากอำเภอดอนสัก –ลอดทะเล – เกาะสมุยในช่วงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำของ กปภ.ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสายเคเบิ้ลดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย ควบคู่ไปกับประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานให้ได้ข้อยุติอย่างรวดเร็ว โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในครั้งนี้จะมีผลทำให้โครงการฯ แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

เลื่อนขึ้นข้างบน