กปภ. ลงนาม MOU ร่วมกลุ่มสถาบันการเงินรัฐ ยกระดับการให้บริการด้วย Big Data (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ลงนาม MOU ร่วมกลุ่มสถาบันการเงินรัฐ ยกระดับการให้บริการด้วย Big Data

กปภ. ลงนาม MOU ร่วมกลุ่มสถาบันการเงินรัฐ ยกระดับการให้บริการด้วย Big Data

      กปภ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data

      นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่า การรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อนำมาสนับสนุนการให้บริการประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการประชาชน ล่าสุด กปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ จำนวน4แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี      และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางนโยบายและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการต่อไป

      รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมสนับสนุนและผลักดันนโยบายของรัฐบาลในด้านการบูรณาการข้อมูลรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน