กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT)

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT)

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอู่ทอง กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช และ กปภ.สาขาด่านช้าง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ การจัดการข้อร้องเรียน ระบบน้ำดิบ การประยุกต์ใช้แผนที่แนวท่อในระบบGIS การใช้และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำแบบพกพา รวมทั้งหัวข้อการซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ DMAโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละประเภท อันนำไปสู่การยกระดับการบริการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน