การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นำโดย นายธราเทพ  ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน

และพนักงานในสังกัด  ต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)   โดยมี นายพศิน  โกมลวิชญ์  ผู้ตรวจราชการพิเศษ

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8  ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11

พร้อมคณะอนุกรรมการฯ  ได้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561 ทั้งนี้  ประธานและคณะอนุกรรมการ  ได้ตรวจประเมิน ณ จุดให้บริการผู้ใช้น้ำ

การให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน GECC และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ฯลฯ  โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พร้อมได้มอบรางวัลชมเชยเจ้าหน้าที่ Call Center ในการให้บริการประชาชน ตอบข้อสงสัยต่างๆได้ชัดเจน ใช้วาจาที่สุภาพ

ไพเราะ และขอให้รักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนที่ดีตลอดไป  และคาดหวังว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GECC

ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำให้ผู้ใช้น้ำประปา ได้รับความความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ตามเป้าหมายของการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน