กปภ. สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัดทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัดทั่วประเทศ

กปภ. สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัดทั่วประเทศ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 20 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันใช้ทรัพยากรน้ำที่อยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวันและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแบบยั่งยืน

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ. มาตลอด 39 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องจัดการบริหารทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งทำให้นำไปสู่การหาแนวทางการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรมและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดผ่านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM พร้อมทั้งรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER, YOU MAKE IT : ประหยัดน้ำคุณทำได้" รวมถึงการนำหลักการ3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน)มาใช้กับกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำในชีวิตประจำวัน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการดังนี้

          พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 1 ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 อ.เมือง จ.ชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

          พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และโรงผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 3ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 4 ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงแรมคามาลายา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 5ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 6ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23 อ.เมือง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนสนามบินอ.เมือง จ.ขอนแก่น

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 7ได้แก่ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอ.เมือง จ.อุดรธานี 

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 8ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอ.เมือง จ.อุบลราชธานี

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 9ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ 1 จ.เชียงใหม่และโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

        พื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 10 ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

          นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมของโครงการฯ มีการจัดนิทรรศการและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา อาทิ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา เป็นต้น รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียงเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประหยัดน้ำ โดยการแนะนำวิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จะมีทรัพยากรน้ำใช้ไปได้อย่างยาวนานนั้น เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คนช่วยกันสร้างลักษณะนิสัยใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน