กปภ. ขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลำสนธิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลำสนธิ

กปภ. ขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลำสนธิ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุ่มงบกว่า 196 ล้านบาท ปรับปรุงกำลังผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาชัยบาดาล รองรับการรับโอนผู้ใช้น้ำจาก อบต.กุดตาเพชร อบต.หนองรี อบต.ลำสนธิ และ อบต.เขารวก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 4,000 ราย ด้วยน้ำประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอลำสนธิประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา อำเภอลำสนธิจึงได้ประสานความร่วมมือกับ กปภ. ให้เข้าไปบริหารจัดการและก่อสร้างระบบประปาเพื่อให้บริการน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 4,000 ราย ในตำบลกุดตาเพชร ตำบลหนองรี ตำบลลำสนธิ และ ตำบลเขารวก กปภ. จึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณในโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ โรงกรองขนาด 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ำใสขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร โรงจ่ายสารเคมี และโรงสูบน้ำ รวมถึงวางระบบท่อส่งจ่ายน้ำในพื้นที่เป็นระยะทางกว่า 304 กิโลเมตร และได้จัดตั้งเป็นหน่วยบริการลำสนธิ อยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาชัยบาดาล ใช้งบประมาณกว่า 196 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2561 พร้อมให้บริการน้ำประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานอนามัยโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวอำเภอชัยบาดาล

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม น้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด กปภ. จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด "SAVE WATER, YOU MAKE IT :ประหยัดน้ำ คุณทำได้"เพื่อให้ทุก ๆ คนได้มีน้ำใช้ไปอีกยาวนานและไม่ขาดแคลน

เลื่อนขึ้นข้างบน