กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดเสวนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย มุ่งหวังพัฒนากิจการประปาและการจัดการน้ำเสียในประเทศ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่าตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา สาขาสาธารณูปการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการพัฒนากิจการประปาและการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและ น้ำเสียของ กปภ. จึงจัดการเสวนากลุ่ม (Focus Group) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ. ทั้งในเชิงภารกิจและนโยบาย ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและผู้สังเกตการณ์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย ซึ่งจะนำมาเป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย สำหรับผู้กำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสียในประเทศไทย เพื่อใช้ศึกษาและเป็นแนวทางกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย        ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุมมองต่อ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการด้านน้ำ อันจะนำไปสู่การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน