บูรณาการงานวางท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

บูรณาการงานวางท่อ

บูรณาการงานวางท่อ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายประศักดิ์ บัณฑุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.)ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "งานวางท่อในเขตทางหลวงชนบท" เพื่อบูรณาการความร่วมมือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ กปภ.สำนักงานใหญ่เขตหลักสี่ กทม.           

เลื่อนขึ้นข้างบน