กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา การควบคุมคุณภาพน้ำ และระบบกำจัดตะกอน ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ณ โรงกรองน้ำประปาบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีการรับฟังการดำเนินงานของบริษัทฯ การเยี่ยมชมโรงกรองน้ำ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และควบคุมคุณภาพน้ำให้แก่บุคลากรในสังกัด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งบุคลากรจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด การปฏิบัติงานด้านระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน