ร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่วมมือขับเคลื่อน กปภ.

ร่วมมือขับเคลื่อน กปภ.

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการ กปภ. และ คณะกรรมการ กปภ. ลงนามในพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน โดยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน