ครม.แต่งตั้ง นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ครม.แต่งตั้ง นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่

ครม.แต่งตั้ง นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการคนที่ 14 และทั้งนี้ นับเป็นผู้ว่าการคนที่ 6ที่มาจากระบบสรรหา

        นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนที่ 14 โดยผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่จะเข้ามาสานต่อภารกิจด้านการให้บริการน้ำประปา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในส่วนภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

        สำหรับประวัติส่วนตัวและการศึกษานั้น ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2503 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลังและสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท 2 ฉบับ คือ Diplome d’Etude Approfondise (DEA) สาขา Opto-Microwave-Electronics,  Institute National Polytechnique de Grenoble  (INPG) ประเทศฝรั่งเศสและ Master of Business Administration (MBA) สาขา International Management, Asian Institute of Technology (AIT) ประเทศไทย พร้อมด้วยปริญญาเอกDiplome de Docteurสาขา Opto-Electronics, Universite d’Aix-Merseille ประเทศฝรั่งเศส

        ประสบการณ์การทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เลื่อนขึ้นข้างบน