จับตา กปภ. ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ ผวก.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จับตา กปภ. ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ ผวก.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย


จับตา กปภ. ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ ผวก.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

               นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 14 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรแบบก้าวกระโดด ภายใต้นโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน" มั่นใจสามารถนำพาองค์กรและพนักงานเดินตามเส้นทางสู่ความสำเร็จโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความสุขของประชาชน ควบคู่องค์กรต้องเติบโตอย่างยั่งยืน

              นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ภารกิจของ กปภ. ในทุกยุคสมัย คือ การรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ภารกิจดังกล่าว กปภ. จำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการองค์กรหลายด้านเพื่อรับมือและฝ่าฟันความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำดิบ ความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำนโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน" ตามแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารจัดการองค์กรโดยการกระจายอำนาจการบริหารสู่ระดับภูมิภาค มุ่งเน้นความรับผิดชอบ​ตามภาระหน้าที่เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความคล่องตัว โดยมีการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานผ่าน  ตัวชี้วัด​(KPI)ตลอดจนการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริต​คอร์รัปชัน​

2. การตลาด โดยการส่งเสริมภาพลักษณ์​ที่ดีขององค์กรผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรของ กปภ. ที่ต้องดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและนำนวัตกรรมการบริการเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  ด้านบริการและคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่น   

3. การพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างเป็นระบบ​ตาม​Career Path และ ​Succession Planเพื่อสนับสนุนคนดีคนเก่งให้เป็นผู้บริหาร ตลอดจนการรักษา​สิทธิ​ประโยชน์​ของพนักงานให้ทัดเทียมกับรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความรักในองค์กร

และ 4. การมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการสร้างเครือข่ายสื่อสารรูปแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานและสถานีควบคุมจัดการน้ำทั่วประเทศ​การรวบรวมระบบงานสร้างเป็นฐานข้อมูลกลาง​เพื่อ​เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ​การสร้างระบบตรวจตราป้องกัน​เพื่อเฝ้าระวัง​และควบคุมการบริหารงาน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยการบริหารจัดการ Water Grid (Cluster)​

              ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ คือ การสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผ่านระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่ได้คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ  ในการเข้าถึงน้ำสะอาดด้วยการบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ควบคู่กับการที่ กปภ. จะเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่  ที่ประชาชนคาดหวังได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน