กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ให้กับบุคลากรในสังกัด กปภ.เลาขวัญ, พนมทวน, ท่ามะกา และกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาญจนบุรี ในโอกาสนี้ นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ การจัดการข้อร้องเรียน ระบบน้ำดิบ การประยุกต์ใช้แผนที่แนวท่อในระบบGIS การใช้และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำแบบพกพา รวมทั้งหัวข้อการซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ DMA โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละประเภท อันนำไปสู่การยกระดับการบริการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน