Transform to SUCCESS (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Transform to SUCCESS


Transform to SUCCESS

       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานวันประปาวิชาการ 2561 ภายใต้แนวคิด "Transform to SUCCESS" โดยมีนายเวทย์ นุชเจริญ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะคณะกรรมการ กปภ. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ PLC พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม CSR ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการด้านน้ำประปาอย่างทั่วถึง ถูกสุขอนามัยและก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่

เลื่อนขึ้นข้างบน