กปภ.สานมือ ทช.ฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สานมือ ทช.ฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย

กปภ.สานมือ ทช.ฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) (สบทช.5)) ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมจัดพิธีเปิดในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ.ร่วมมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ทช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้ กปภ.เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียง กปภ.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการรับการสนับสนุนดำเนินการฟื้นฟูปะการัง ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะสมุยมีความเหมาะสมในการดำเนินการ โดย กปภ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่ ๑) สำหรับโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบการส่งจ่ายน้ำประปา ล่าสุด กปภ.และ ทช.จึงได้ร่วมกันกำหนดให้มีพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย" อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท่าเรือนำเที่ยวเกาะแตน ชุมชนท้องกรูด หมู่ ๕ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าการปลูกฟื้นฟูแนวปะการังครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยปลูกเสริมเพื่อซ่อมแซมปะการังครอบคลุมพื้นที่ 4 แห่ง คือ พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีจำนวน 32,๐๐๐ กิ่ง รวมทั้งสิ้น ๓,๖๓๘ ไร่ กปภ.มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกของชุมชนและประชาชนทั่วไปให้รักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน