กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 08.30 น. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ แจ้งผลการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกGECC, เน้นย้ำขอความร่วมมือในการปฏิงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต , ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 10/2561 และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน