กปภ.ขานรับมติ ครม.ร่วมรณรงค์ลอยกระทงใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ขานรับมติ ครม.ร่วมรณรงค์ลอยกระทงใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม


กปภ.ขานรับมติ ครม.ร่วมรณรงค์ลอยกระทงใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้มีใช้อย่างยั่งยืน และร่วมรณรงค์ "1 ครอบครัว 1 กระทง" หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง"  

              นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบัน น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพลดลง เนื่องจากปัญหาน้ำเสียจากการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำใด ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองอันเป็นการซ้ำเติมสภาพแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีน้อยลงจนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ให้มากขึ้น ดังนั้น ในโอกาสเทศกาลลอยกระทงปี 2561 นี้ กปภ.ในฐานะผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงพร้อมไปกับการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถเก็บได้ง่าย เช่น กาบกล้วย ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น จึงควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานและเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้ำ เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากกระทงซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน