กปภ.พร้อมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เชิญชวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการฯ ลงทะเบียนกับ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.พร้อมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เชิญชวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการฯ ลงทะเบียนกับ กปภ.

03 ธันวาคม 2561


กปภ.พร้อมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เชิญชวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการฯ ลงทะเบียนกับ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เชิญชวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิกับ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ กปภ. https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ และสำนักงาน กปภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่ม 3 ธันวาคม 2561 นี้

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีลงมติว่าเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่อง มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กปภ.จึงเร่งรองรับมาตรการดังกล่าวและขอเชิญชวนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนกับ กปภ.ผ่านเว็บไซต์ กปภ. ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ.สำนักงานใหญ่ สำนักงาน กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลสำหรับค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมกราคม เดือนตุลาคม 2562) รวม 10 เดือน หลังลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขาและตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ.ได้ทั่วประเทศ โดยต้องนำใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงาน กปภ.สาขาหรือตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ.ตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนแก่ผู้มีสิทธิฯ และได้ลงทะเบียนกับ กปภ.แล้วผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ประจำเดือนทีใช้น้ำในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน