กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

11 มกราคม 2562


กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัล และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่หน่วยงานในชุมชน  เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562  พร้อมเตรียมกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานระบบประปามาตรฐานสากล เน้นสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

          นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า นอกเหนือจากภารกิจหลักในด้านการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่สะอาด กปภ. ยังตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติ โดยในปี 2562 กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. อุปกรณ์การเรียน และของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  นอกจากนี้ กปภ. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนคุณภาพ ผ่านกิจกรรมนำเยาวชนศึกษาดูงานระบบประปาที่ได้มาตรฐานสากล โดย กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ   ได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. จัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านการศึกษา ดูงานกระบวนการและขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ขั้นตอนการส่ง-จ่ายน้ำจากต้นน้ำจนถึงผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ผ่านแนวคิดหลัก "Save water , You make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้"  

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นจะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง กปภ. พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมปลูกฝังการมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวม เพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน