กปภ.ปลื้มผลสำรวจปี 2561 เพิ่มขึ้น ลูกค้าพึงพอใจ 4.048 คะแนน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ปลื้มผลสำรวจปี 2561 เพิ่มขึ้น ลูกค้าพึงพอใจ 4.048 คะแนน

04 กุมภาพันธ์ 2562


กปภ.ปลื้มผลสำรวจปี 2561 เพิ่มขึ้น ลูกค้าพึงพอใจ 4.048 คะแนน

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศประจำปี ๒๕๖1 พบว่า กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๔.048 (คะแนนเต็ม ๕) เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 4.000 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

              นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖1 ซึ่ง กปภ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและส่วนราชการ และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ.ในอนาคต จำนวน ๕,50๐ ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ กปภ. ในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.048 (คะแนนเต็ม ๕) ซึ่งถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง สำหรับบริการที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน 4.283
ด้านบริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน 4.209และด้านอาคารสถานที่ ได้คะแนน 4.205นอกจากนี้ กปภ.จะเร่งปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวและเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมท่อให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำประปาด้วย

            นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า แม้ว่า กปภ.สาขาในหลายพื้นที่อาจประสบกับปัญหาเส้นท่อเมนหรือท่อจ่ายน้ำประปาแตกรั่วซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ในบางกรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยในการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม กปภ.ได้จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุผ่านหลายช่องทาง เช่น PWAContactCenter๑๖๖๒ เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)E-mail (pr@pwa.co.th) Facebook ของ กปภ.สำนักงานใหญ่และ กปภ.สาขา Line กลุ่มของ กปภ.สาขา เป็นต้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน