กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี โดยภายในงาน มีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ กปภ. พร้อมแสดงความยินดีแก่หน่วยงาน บุคคลด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ตามโครงการ "นักบริการมือทองสมองเพชร" โดยในส่วน กปภ.ข.๓ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวสุภนิดา ศรีงามผ่อง พนักงานการเงินและบัญชี ๖ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ได้รับรางวัล "นักบริการมือทองสมองเพชรระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑"  ขณะที่ "รางวัลนวัตกรรมดีเด่น" มีหน่วยงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ได้รับรางวัล ดังนี้

(รางวัลนวัตกรรมดีเด่น)

            - รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่

                        กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ผลงาน ระบบรับชำระผ่านตู้ Kiosk

                        กปภ.สาขาปราณบุรี        ผลงาน  ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดันระยะไกลอัจฉริยะ

            - รางวัลชมเชยลำดับที่ ๑

                        กปภ.สาขาเพชรบุรี          ผลงาน  การประยุกต์ใช้ ESP ๘๒๖๖/ESP ๘๒๘๕ ในการแจ้งเตือนแรงดันและอัตราการไหลน้ำภายในเส้นท่อ

                        กปภ.สาขากาญจนบุรี      ผลงาน  เครื่องเตือนหม้อกรองฝืดไร้สาย

            - รางวัลชมเชยลำดับที่ ๒

                        กปภ.สาขาเลาขวัญ        ผลงาน  อุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล

                        กปภ.สาขาเพชรบุรี          ผลงาน  การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติและโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยตัดสินใจต่อกระบวนการจ่ายสารเคมีในระบบผลิต

                        กปภ.สาขาปราณบุรี        ผลงาน  QR Code for PM-KS-PWA

(รางวัล QCC ดีเด่น)

                        รางวัลระดับชมเชยลำดับที่ ๑

                        กปภ.สาขาเพชรบุรี          ผลงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดตารางผลิตโดยอาศัยการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม

(กปภ.สาขาดีเด่น)

                        กลุ่ม ๔ (ผู้ใช้น้ำ ๘,๑๖๒ – ๑๑,๐๐๘ ราย)

                        รางวัลชมเชย                  กปภ.สาขาบางสะพาน

                        กลุ่ม ๕ (ผู้ใช้น้ำ ๑๑,๐๘๑ – ๑๕,๒๙๔ ราย)

                        รางวัลชมเชย                  กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์

                        กลุ่ม ๖ (ผู้ใช้น้ำ ๑๕,๔๑๙ – ๒๒,๖๘๐ ราย)

                        รางวัลชมเชย                  กปภ.สาขาอู่ทอง

                        กลุ่ม ๘ (ผู้ใช้น้ำ ๔๑,๓๓๐ – ๑๓๑,๘๗๒ ราย)

                        รางวัลชมเชย                  กปภ.สาขาเพชรบุรี

อีกทั้ง ยังมีการมอบ "รางวัล กปภ.สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Water is Life" "รางวัล กปภ.สาขา ที่บรรลุวิสัยทัศน์" การประกาศเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต" การลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ก้าวสู่ PWA 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน และการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา กปภ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน