ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”


ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่  กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอแม่สอด - แม่ระมาดจังหวัดตาก รองรับการเติบโตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรรม เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคด้วย  สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ 3 สถานี เสริมศักยภาพจังหวัดตากพร้อมผลักดันสู่ "เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน"พร้อมให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มกำลังแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ  

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็น ถึงศักยภาพของจังหวัดตากในการขยายโอกาสการลงทุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด-เมียวดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน พร้อมทั้งกำหนดให้อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ การเติบโตของชุมชนและจำนวนประชากรแฝงในฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กปภ. จึงวางแผนดำเนินการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแม่สอด – แม่ระมาดตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประตูการค้าชายแดนไทย - เมียนมาในอนาคต วางแผนเสริมประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ ๓ สถานี ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำห้วยม่วง กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำพระธาตุผาแดง กำลังการผลิต ๕๐๐ ลบ.ม./ชม.และสถานีผลิตน้ำแม่ระมาด กำลังการผลิต ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. อีกทั้งก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่ปะเพื่อใช้สำหรับพักน้ำและเสริมแรงดันการส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้ขณะนี้ กปภ.สาขาแม่สอด มีกำลังการผลิตรวม ๓,๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง ๑,๙๐๐ ลบ.ม./ชม. ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูงถึง ๙๔,๘๔๕ ราย   

          นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่สอดกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมแล้ว การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาควบคู่กัน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาแม่สอด สามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๕๕๖ ๓๐๐๑ หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน