การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก”  ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อม น.ส.อาณารมย์ สุดใจแจ่ม หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562"  ณ  ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารเทศบาลนครรังสิต โดยมี ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม  ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย จากวิทยากร กรมทรัพยากรน้ำ ในหัวข้อ "ชาวรังสิต อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ร่วมใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ซึ่ง กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้เผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตน้ำประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน  เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา (สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ)

เลื่อนขึ้นข้างบน