กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดย นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้นายการัณพงศ์ เลิศอนันต์ นายช่างไฟฟ้าและนางสาวผกาจิตร กลั่นสุวรรณ พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในสถานที่ผลิตน้ำดื่มชุมชน เพื่ออุปโภคบริโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนให้มีมาตรฐานต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน