กปภ.ข.4 จัดอบรม “ฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดอบรม “ฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562”


กปภ.ข.4 จัดอบรม “ฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562”

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อมอบความรู้เรื่องการเกิดเพลิงไหม้ วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิง วิธีใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง แผนการป้องกัน แผนระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคารสำนักงาน โดยจำลองเหตุการณ์ และการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เตรียมความพร้อม และเตรียมรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เลื่อนขึ้นข้างบน