กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 “PWA : Debut of digital chapter” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 “PWA : Debut of digital chapter”

31 กรกฎาคม 2562


กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 “PWA : Debut of digital chapter”

กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 "PWA : Debut of digital chapter"
 
                 การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "วันประปาวิชาการ 62" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เพื่อเปิดตัวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         
                 ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.
เปิดเผยว่า ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา กปภ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาการให้บริการงานประปา สู่องค์กรยุคใหม่ตามนโยบาย PWA 4.0 ซึ่งเป็นการปรับทิศทางการบริหารองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานทุกมิติตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร กปภ.จึงจัดงาน "วันประปาวิชาการ 62" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "PWA : Debut of digital chapter" ซึ่งในวันดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย อาทิ การจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านแผนยุทธศาสตร์องค์กร (PWA 4.0) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ด้านการผลิต-จำหน่ายน้ำประปา ด้านการให้บริการ ด้านระบบสนับสนุน (Big Data) รวมทั้งการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นของพนักงาน กปภ. ประจำปี 2562 การเสวนาเรื่องมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Meter) การบรรยายเรื่องการสร้างวัฒนธรรมดิจิตอล (Digital Culture Creation) เป็นต้น

               ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นเวทีสำคัญสำหรับพนักงานในการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน