รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

07 สิงหาคม 2562


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

              ตามประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นั้น 

              บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อ และให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน