การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day"

              วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของนางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Big Clearning Day" โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน คลังพัสดุ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำและผู้มาติดต่อ อีกทางหนึ่ง 

เลื่อนขึ้นข้างบน