กปภ.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

29 สิงหาคม 2562


กปภ.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินมาตรการสู้ภัยแล้งผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของ กปภ. เพื่อควบคุมดูแล กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรมชลประทาน จังหวัด อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสะอาด

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปามีน้อยลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริการน้ำประปาของ กปภ. ขณะนี้มี กปภ.สาขาที่จำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา 2สาขา คือ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาพยัคภูมิพิสัย (แม่ข่าย) มี กปภ.สาขาที่จำเป็นต้องลดอัตราการจ่ายน้ำโดยการลดแรงดันน้ำ 20 สาขา คือ กปภ.สาขาพิมาย (น.ห้วยแถลง-หินดาด) สุรินทร์ ลำปลายมาศ นางรอง (แม่ข่าย, น.หนองกี่) สังขะ โนนสูง ด่านขุนทด ภูเก็ต เกาะพะงัน พยัคฆภูมิพิสัย (น.ปทุมรัตน์) ชัยภูมิ (แม่ข่าย,น.บ้านค่าย) มหาสารคาม ขอนแก่น บ้านไผ่ หนองบัวแดง เมืองพล สว่างแดนดิน (น.หนองหาน) บุรีรัมย์ หนองไผ่ (น.บึงสามพัน) และท่าตะโก นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้งบประมาณระยะเร่งด่วนและระยะสั้น เพื่อเจาะบ่อบาดาล วางท่อน้ำดิบ ก่อสร้างระบบผลิตและวางท่อ ก่อสร้างระบบผลิต ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ และการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง รวมทั้งล่าสุดได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของ กปภ. และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาข้างต้นได้เตรียมความพร้อมรับมือทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ทั้งนี้ กปภ.ขอความร่วมมือประหยัดน้ำให้ประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย หากประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว กรุณาแจ้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน