การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นางปราณี ภาประเวช  ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ  อาทิ  การถ่ายทอดความรู้และนโยบายองค์กร รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้น นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) ได้สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายการบริหารงาน ผลการดำเนินงานของ กปภ. และนำความรู้องค์กร "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน" มาถ่ายทอดให้กับพนักงานในสังกัด ตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ต่อมาเวลา 15.00 น. นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นางปราณี ภาประเวช  ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นำพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day  ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน