รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ กปภ.สาขาตะพานหิน และ กปภ.สาขาชนแดน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ กปภ.สาขาตะพานหิน และ กปภ.สาขาชนแดน


รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ กปภ.สาขาตะพานหิน และ กปภ.สาขาชนแดน

    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) พร้อมด้วยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร และ กปภ.สาขาชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาตะพานหิน ณ หน่วยบริการทับคล้อ โดยมีนายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการ กปภ.สาขาตะพานหิน ให้การต้อนรับและรายงานปัญหาต่างๆ เนื่องจากพื้นที่ของหน่วยบริการทับคล้อ เป็นพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ รปก.1 ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขยายท่อจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลทับคล้อ ปีงบประมาณ 2563 คาดว่า เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น จะแก้ปัญหาน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวตำบลทับคล้อได้ 

จากนั้น รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาชนแดน โดยมีนายสุทธิชัย ไทยกล้า ผู้จัดการ กปภ.สาขาชนแดน ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและการวางมาตรการป้องกัน  โดยสถานการณ์ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบได้คลี่คลายลงและดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในแหล่งน้ำดิบหลัก คลองบุศบง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดย กปภ.สาขาชนแดนได้สูบน้ำเข้ากักเก็บยังอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝนเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน