การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับฟังรายงานจากคณะผู้ตรวจสอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับฟังรายงานจากคณะผู้ตรวจสอบ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับฟังรายงานจากคณะผู้ตรวจสอบ

วันนี้ (4 ก.ย.62) นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายงาน จากคณะผู้ตรวจสอบ งานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21 ส.ค.62 – 3 ก.ย.62 เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานครอบคลุมทุกด้านของ กปภ.ข.9 ได้แก่

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา กระบวนการการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ กระบวนการการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ กระบวนการการจ่ายน้ำและติดตั้งวางท่อ กระบวนการการบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน กระบวนการการจัดเก็บรายได้ กระบวนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการการวางแผนเชิงกลุยทธ์ และกระบวนการการกำกับดูแลองค์กร 

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้แจ้งข้อสังเกตที่ตรวจพบ 3 ประเด็นได้แก่ การจัดจ้างลูกจ้าง การคืนเงินประกันสัญญา และการโอนรายรับเข้าบัญชี กปภ.สำนักงานใหญ่ ซึ่ง กปภ.ข.9 ยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด เนื่องจากพบปัญหาความต่อเนื่องในการประสานงานระหว่างพนักงานภายในหน่วยงาน ระหว่าง กปภ.ข.9 กับหน่วยงานภายนอก และขาดเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น ซึ่งผู้บริหาร กปภ.ข.9 รับว่าจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง และซักซ้อมการปฏิบัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.9
รายงาน

 

 

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน