กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2562 ถ่ายทอดนโยบายวัฒนธรรมสุจริต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2562 ถ่ายทอดนโยบายวัฒนธรรมสุจริต


กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 9/2562 ถ่ายทอดนโยบายวัฒนธรรมสุจริต

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562 ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรโปร่งใส พร้อมถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ

เลื่อนขึ้นข้างบน