กทส. กปภ.ข10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมการจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร” NECTEC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กทส. กปภ.ข10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมการจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร” NECTEC


กทส. กปภ.ข10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมการจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร” NECTEC

     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดย นายสุรพล  ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมระบบการจัดการ "ระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร"     ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการทำงานของระบบเครือข่าย เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน 

     โครงการดังกล่าว กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.10 ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค  อันจะนำไปสู่การแบ่งปันทักษะของบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการบูรณาการข้อมูลระบบเพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบงานเทคโนโลยีสนเทศของ กปภ.ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน