กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก กปภ.สาขา ดีเด่น ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก กปภ.สาขา ดีเด่น ประจำปี 2562


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก กปภ.สาขา ดีเด่น ประจำปี 2562

          วันนี้ (วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาซักซ้อมการจัดทำเอกสาร และแนวทางปฏิบัติ สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อความถูกต้อง และสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบการคัดเลือกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน