กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ

16 กันยายน 2562


กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ประจำปี พ.ศ. 2562

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่าในปี 2562 กปภ.
ได้รับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ได้แก่ผลงานชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn –Aqua8 Test)เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเลิศรัฐ ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)พิจารณามอบให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการให้เทียบเท่าสากลและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นเลิศ นับเป็นความภาคภูมิใจของ กปภ.ที่ผลงานขององค์กรได้รับรางวัลในครั้งนี้และนำความสำเร็จนี้มาเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการสำรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเริ่มเสื่อมโทรมและมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะโลกร้อน รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบทำให้ปริมาณแมงกานีสที่สะสมอยู่ในชั้นดินใต้แหล่งน้ำอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการควบคุมปริมาณแมงกานีสให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.เขต 8 จึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบแมงกานีสโดยการดัดแปลงแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบภาคสนามที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีค่าความถูกต้องสูงและให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุก 12 เดือน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าใน 74 จังหวัด จะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน