กปภ.ข.4 ประชุมคณะผู้บริหารซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ประชุมคณะผู้บริหารซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2563


กปภ.ข.4 ประชุมคณะผู้บริหารซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธาน ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2563 ร่วมกับผู้อำนวยการกองและผู้จัดการสาขาในสังกัด กปภ.ข.4 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2562 ในแต่ละสายงาน พร้อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรตามยุทธศาสตร์ PWA 4.0 ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการนำนวัตกรรมการบริการเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการและคุณภาพน้ำประปา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารายเดิมและเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยเน้นย้ำให้ กปภ.สาขาในสังกัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

เลื่อนขึ้นข้างบน