งานลูกค้าสัมพันธ์เขต 4 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานลูกค้าสัมพันธ์เขต 4 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์


งานลูกค้าสัมพันธ์เขต 4 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.4 จัดประชุมซักซ้อมระบบการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 24 แห่ง ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวนทีรัย เกรียงชัยพร หัวหน้างานการตลาดและแผนลูกค้าสัมพันธ์ จากกปภ.สำนักงานใหญ่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งในส่วนของแผนปรับปรุงบริการและลูกค้าสัมพันธ์, การยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ กปภ.สาขา ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำงานระหว่างสาขา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่สาขาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน